تبلیغات
انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) - هیات امنا وهیات مدیره:
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت انجمن آلزایمراستان مرکزی . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 

اعضای هیات امنا وهیات مدیره جدید: درسال93


بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی هیئت امناء مورخه 1393/4/2 و انتخابات هیئت مدیره به ترتیب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1- سرکارخانم آذراقاجانی (رئیس هیات مدیره)

2- جناب آقای رضاپریور (نایب رئیس هیات مدیره )

3- جناب آقای مسعودعزیزی

4- سرکارخانم زینب هلالات

5- سرکارخانم دکتراکرم مرادی فراهانی

6- سرکارخانم نرجس کربلایی علی (خزانه دار)

7- جناب آقای محمودزارعی 

8- جناب آقای  محسن ولایت(عضو علی البدل )

9-جناب آقای داودجلالوندی  (عضو علی البدل )

10-جناب آقای سیداحمدرضا رضایی (بازرس اصلی )

11- حامدتوکلی (بازرس علی البدل )

12- جناب آقای محمود زارعی (مدیرعامل)

اعضای هیات امنا: 

ازتاریخ 2تیر 1393مجمع عمومی اعضای هیات امناء انجمن با اضافه شدن 3خیربه شرح ذیل فعالیت می باشد .

1- سرکارخانم فریده پرهیزکار 

2- سرکارخانم نرجس کربلایی علی

3- جناب آقای  محسن ولایت

4- جناب آقای  داودجلالوندی

5- سرکارخانم فاطمه بوالحسنی

6- سرکارخانم آذر آقاجانی

7- جناب آقای محمودزارعی 

8- سرکارخانم خدیجه خورشیدسوار

9-سرکارخانم دکتر اکرم مرادی فراهانی  

10-جناب آقای  حامدزارعی

11- جناب آقای مسعودعزیزی 

12- جناب آقای حامدتوکلی

13-جناب آقای محمدرضا گودرزی 

14- جناب اقای سیداحمدرضارضایی 

15 -جناب آقای فریدون ذکریایی

16-جناب آقای بهرام حسین آبادی

17-سرکارخانم زینب هلالات


اعضای هیات امنا: 

ازتاریخ 26خرداد 92 بعدازتقسیم کارومجمع عمومی 21خرداد که 15نفرازامناء انجمن کناررفتند مجددا بااضافه شدن اعضاءجدید با امناء 15نفره به شرح ذیل فعالیت ادامه یافت .

1- سرکارخانم فریده پرهیزکار 

2- سرکارخانم نرجس کربلایی علی

3- جناب آقای  محسن ولایت

4- جناب آقای  داودجلالوندی

5- سرکارخانم فاطمه بوالحسنی

6- سرکارخانم آذر آقاجانی

7- جناب آقای محمودزارعی 

8- سرکارخانم خدیجه خورشیدسوار

9-سرکارخانم دکتر اکرم مرادی فراهانی  

10-جناب آقای  حامدزارعی

11- جناب آقای مسعودعزیزی 

12- جناب آقای حامدتوکلی

13-جناب آقای محمدرضا گودرزی 

14- جناب آقای احمدرضارضایی 

15 -جناب آقای فریدون ذکریایی

16-جناب آقای بهرام حسین آبادی

17-سرکارخانم زینب هلالات

بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی هیئت امناء مورخه 26 خرداد92 و انتخابات هیئت مدیره به ترتیب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1- سرکارخانم آذرآقاجانی(رئیس هیات مدیره)

2- سرکارخانم فریده پرهیزکار (نایب رئیس هیات مدیره )

3- سرکارخانم نرجس کربلایی علی (خزانه دار)

4- جناب آقای داود جلالوندی 

5- سرکارخانم خدیجه خورشیدسوار

6- جناب آقای محسن ولایت

7- جناب آقای محمودزارعی عضواصلی ومدیرعامل

8- جناب آقای حامد زارعی  (عضو علی البدل )

9-سرکارخانم دکتر اکرم مرادی فراهانی  (عضو علی البدل )


هیات امنا وهیات مدیره:

انجمن آلزایمراستان مرکزی (خیریه  امام جواد ع )  درتاریخ 8 بهمن 1388تحت شماره 320 وشناسه 10780132420با مجوز استانداری استان مرکزی دراراک به ثبت رسید تا حامی سالمندان آلزایمری-بیماران روانی مزمن مرد وزن -زنان سرپرست خانوار وبی سرپرست ونگهداری ازفرزندان دختروپسربی سرپرست وارتقای سطح سلامت وزندگی بهتر جامعه هدف موسسه با کمک خیرین ونیکوکاران عزیز وبا ساخت وایجاد آسایشگاه ومراکز  جامع توانبخشی شبانه روزی   -روزانه -حرفه آموزی بیماران روانی مزمن -ساخت آشپزخانه صنعتی حرفه ای برای زنان بی سرپرست وسرپرست خانوار وایجادمرکزکارآفرینی بانوان رضوی -ساخت آسایشگاه سوئیتی ویژه سالمندان آلزایمری در شهرک گردو اراک وساخت دو خوابگاه ویژه فرزندان دختر وپسر بی سرپرست درسطح شهر اراک ارائه خدمات نمائیم 

موسسه خیریه امام رضا (ع) استان مرکزی ،موسسه ای غیرانتفاعی و مردمی است که دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر هیئت امناء ، هیئت مدیره و مدیرعامل اداره میشود .

خدمات اعضای هیأت مدیره و هیأت امنا به صورت داوطلبانه و افتخاری است.

 دکترطبائیان .دکترخوشخو مدیر ورئیس بیمارستان ولیعصر(عج) -دکترمحسنی وآقای بندی رئیس ومدیربیمارستان امیرالمومنین:-دکتر فردین فرجی-دکترابراهیمی-دکترثاقبی -دکترحدادی -دکتردبیر -دکتردیدگر-دکترستوده -دکترعلی شریفی -دکترزرین فر -دکترصفی خانی -دکترطبائیان -دکترقاضی سعیدی -دکتراکرم مرادی -دکترمومنی -دکتر حاتمی -دکترعظیمی دکترفرهادپور -دکترکاظمی -دکترموسوی -دکترصوفیان -دکترامینی -دکترعدلی -دکتر نادری - دکترصالحی،دکتر قناعت پیشه ،دکتر رشیدی، دکترویکتوریا دیدگر،

ازمیدان تره بارکه میوه را تامین می کنند

علی عسگری،رضا رحیمی ، عباس رحیمی ،احمد جعفری ، احدجعفری ، برادران آخوندی ،مجتبی آخوندی ،علی طلایی ،حسین آبادی ، سیدرضا قریشی ، قاسم صفری ،حسن گرامی ، حبیبی ،احمد خانی ،حسین خانی ،حمیدروغنی ،سیداعلاء ابوطالبی ،ابوالفظل ابوطالبی،داودرحیمی،رجب آخانی ،داودآخانی 

تامین شیر ،ماست،پنیر،خامه ، هرروز4مرکز:

حمیدرضا خواجه:

تامین نان هر روز:

حاج حسین گلکار،محمداحشمه

تخم مرغ:

حاج  غلامرضا قلمی

کارکنان انجمن آلزایمر(خیریه امام رضاع)  استان مرکزی:

دکتراکرم مرادی(دکترعمومی)،دکترعلی شریفی (متخصص مغزواعصاب)، نرجس کربلایی (کارشناس ارشد روانشناسی ومسئول فنی)،فریده درمنی (پرستارومدیرداخلی)،حمیدرضا زارعی (روابط عمومی)،علی صنعتی (مددیار)،مسعودکمانی (مددیار)،ابوالفضل کمانی (مددیار)،نصرت الله رضایی (مددیار)، محمدشیرمحمدی (مددیار)، وحید اسماعیلی (آشپز)،معصومه رستمی (خدمتکار)،پروین نوروزی(خدمتکار)، پورمحمدی (کارشناس پرستاری )، همادلاور(کارشناس روانشناسی مسئول فنی خانه دختران رضوان)،رویا نادی (کارشناس روانشناسی  خانه دختران رضوان)،محبوبه اسدی(کارشناس روانشناسی  خانه دختران رضوان)، فاطمه شمسی (کارشناس روانشناسی  خانه دختران رضوان)،سمیه محمدی (کارشناس مددکاری مسئول فنی خانه پسران ثامن)،رسول مرادی (کارشناس روانشناسی  خانه پسران ثامن)، محمدعزیزسلطانی ( کارشناس روانشناسی خانه پسران ثامن)،حسین فراهانی (مربی خانه پسران ثامن)،الهام اسفندیاری(مربی آموزشی خانه پسران ثامن)،ملیحه میرزایی (خدمتکارخانه ثامن)،احمد نظری (راننده سرویس خانه دختران رضوان)،حبیب شمسی خانی (راننده خانه پسران ثامن )، محمد بخشی (راننده مرکز بیماران روانی طلوع)

اسامی مددجویان: