انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع)استان مرکزی برای حمایت از سالمندان آلزایمری ،بیماران روانی مزمن ،ایتام وزنان سرپرست خانوارتشکیل شده وبا کمک ویاری افرادخیر ابتدا با راه اندازی 2مرکز جامع بیماران اعصاب وروان طلوع وسالمندان شایستگان باهمکاری بهزیستی و62 نفر بچه های بی سرپرست وایتام تحت پوشش کمیته امام درخدمت آنها هستیم http://nazemfar.mihanblog.com 2020-02-23T21:06:03+01:00 text/html 2016-12-03T16:03:33+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی روزجهانی معلولین http://nazemfar.mihanblog.com/post/1233 <div align="center"> <img class="spotlight" aria-busy="false" aria-describedby="fbPhotosSnowliftCaption" src="https://fb-s-b-a.akamaihd.net/h-ak-xap1/v/t1.0-9/15219377_1739768693005407_7732513949680605122_n.jpg?oh=078d5a60d3770b1f8d9290fa05f4a83e&amp;oe=58BE1C13&amp;__gda__=1489563709_0d8cfd5f4f9c881f851e6260304b882a"></div> text/html 2016-11-29T16:01:18+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی اردوی مشهد میقان سالمندان اراک http://nazemfar.mihanblog.com/post/1232 <div align="center"> <p align="center">اردوی یک روزه به روستای مشهد میقان به همت گروه خیرین جوان و جناب آقای تاج آباد رییس محترم شورای شهر اراک و شهردار محترم جناب آقای عباسی</p><div align="center" class="slideshowlink">&nbsp; </div><div align="center" class="ngg-galleryoverview ngg-ajax-pagination-none"><!-- Thumbnails --> </div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image1.jpg" rel="6881035976d310f6777f72e96fac0217" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image1.jpg" data-image-id="735" data-title="Image1" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image1.jpg"><img width="120" height="90" title="Image1" style="max-width: 100%;" alt="Image1" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image1.jpg"></a><a class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image2.jpg" rel="6881035976d310f6777f72e96fac0217" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="736" data-title="Image2" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image2.jpg"><img width="120" height="90" title="Image2" style="max-width: 100%;" alt="Image2" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg"></a><a class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image3.jpg" rel="6881035976d310f6777f72e96fac0217" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="737" data-title="Image3" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image3.jpg"><img width="120" height="90" title="Image3" style="max-width: 100%;" alt="Image3" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image4.jpg" rel="6881035976d310f6777f72e96fac0217" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="738" data-title="Image4" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image4.jpg"><img width="120" height="90" title="Image4" style="max-width: 100%;" alt="Image4" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg"></a><a class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image5.jpg" rel="6881035976d310f6777f72e96fac0217" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="739" data-title="Image5" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/Image5.jpg"><img width="120" height="90" title="Image5" style="max-width: 100%;" alt="Image5" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/meighan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg"></a></div></div> text/html 2016-11-29T15:59:20+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی سفرزیارتی وسیاحتی مشهد http://nazemfar.mihanblog.com/post/1231 <div align="center"> <p align="center" style="text-align: center;">اردوی پنج روز زیارتی ، سیاحتی مشهد مقدس با حضور ۴۵ مددجوی اعصاب &nbsp;و روان و سالمندان آلزایمری به همت …… برگزار گردید.</p><div align="center" class="slideshowlink">&nbsp; </div><div align="center" class="ngg-galleryoverview ngg-ajax-pagination-none"><!-- Thumbnails --> </div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image1.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image1.jpg" data-image-id="734" data-title="Image1" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image1.jpg"><img width="120" height="90" title="Image1" style="max-width: 100%;" alt="Image1" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image1.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image10.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="733" data-title="Image10" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image10.jpg"><img width="120" height="90" title="Image10" style="max-width: 100%;" alt="Image10" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image10.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image2.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="725" data-title="Image2" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image2.jpg"><img width="120" height="90" title="Image2" style="max-width: 100%;" alt="Image2" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image2.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image3.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="726" data-title="Image3" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image3.jpg"><img width="120" height="90" title="Image3" style="max-width: 100%;" alt="Image3" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image3.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image4.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="727" data-title="Image4" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image4.jpg"><img width="120" height="90" title="Image4" style="max-width: 100%;" alt="Image4" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image4.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image5.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="728" data-title="Image5" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image5.jpg"><img width="120" height="90" title="Image5" style="max-width: 100%;" alt="Image5" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image5.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image6.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" data-image-id="729" data-title="Image6" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image6.jpg"><img width="120" height="90" title="Image6" style="max-width: 100%;" alt="Image6" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image6.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image8.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" data-image-id="731" data-title="Image8" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image8.jpg"><img width="120" height="90" title="Image8" style="max-width: 100%;" alt="Image8" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image8.jpg"></a><a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image7.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" data-image-id="730" data-title="Image7" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image7.jpg"><img width="120" height="90" title="Image7" style="max-width: 100%;" alt="Image7" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image7.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image9.jpg" rel="4477" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="732" data-title="Image9" data-description="اردو 5 روز مشهد مقدس - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/Image9.jpg"><img width="120" height="90" title="Image9" style="max-width: 100%;" alt="Image9" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/mashhad95/thumbs/thumbs_Image9.jpg"></a></div></div> text/html 2016-11-29T15:49:23+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی روزجهانی آلزایمر اراک http://nazemfar.mihanblog.com/post/1230 <div align="center"> <p align="center" style="text-align: center;">روز جهانی سالمند با حضور دبستان دخترانه مهر آیین اراک</p><div align="center" class="slideshowlink">&nbsp; </div><div align="center" class="ngg-galleryoverview ngg-ajax-pagination-none"><!-- Thumbnails --> </div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image1.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image1.jpg" data-image-id="717" data-title="Image1" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image1.jpg"><img width="120" height="90" title="Image1" style="max-width: 100%;" alt="Image1" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image1.jpg"></a><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image2.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="718" data-title="Image2" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image2.jpg"><img width="120" height="90" title="Image2" style="max-width: 100%;" alt="Image2" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image2.jpg"></a><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image4.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="720" data-title="Image4" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image4.jpg"><img width="120" height="90" title="Image4" style="max-width: 100%;" alt="Image4" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image4.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image3.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="719" data-title="Image3" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image3.jpg"><img width="120" height="90" title="Image3" style="max-width: 100%;" alt="Image3" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image3.jpg"></a><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image6.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" data-image-id="722" data-title="Image6" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image6.jpg"><img width="120" height="90" title="Image6" style="max-width: 100%;" alt="Image6" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image6.jpg"></a><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image5.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="721" data-title="Image5" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image5.jpg"><img width="120" height="90" title="Image5" style="max-width: 100%;" alt="Image5" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image5.jpg"></a></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"></div><div align="center" class="ngg-gallery-thumbnail"><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image7.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" data-image-id="723" data-title="Image7" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image7.jpg"><img width="120" height="90" title="Image7" style="max-width: 100%;" alt="Image7" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image7.jpg"></a><a title="روز جهانی سالمند - مهر 1395" class="ngg-fancybox" href="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image8.jpg" rel="4450" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" data-image-id="724" data-title="Image8" data-description="روز جهانی سالمند - مهر 1395" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/Image8.jpg"><img width="120" height="90" title="Image8" style="max-width: 100%;" alt="Image8" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/salmand95/thumbs/thumbs_Image8.jpg"></a></div></div> text/html 2016-11-10T16:35:09+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی اولین کارگاه آموزشی پیشگیری ازآلزایمر http://nazemfar.mihanblog.com/post/1229 <div><span tabindex="0" class="fbPhotosPhotoCaption" id="fbPhotoSnowliftCaption" aria-live="polite" data-ft='{"tn":"K"}'><span class="hasCaption"><div class="_5wj-" dir="rtl">اولین کارگاه آموزشی پیشگیری ازآلزایمردرسالن مهر باهمکاری صندوق بازنشستگی استان مرکزی باحضور60نفرازبازنشستگان استان —--آبان 95</div></span></span></div><div><br></div><div> <img class="spotlight" style="width: 631px; height: 631px;" alt="" src="https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtl1/v/t1.0-0/p526x296/14956611_1727942890854654_5277409294904041190_n.jpg?oh=e0172608adb3ab94080e1fb7f30f7529&amp;oe=58D0C9FA&amp;__gda__=1489704421_d07ea22aec4c0cf452a5f7f2bde1fe36"></div> text/html 2016-09-10T12:49:30+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی عیدقربان مبارک امام جواد(ع) http://nazemfar.mihanblog.com/post/1228 <div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br>حامیان ونیکوکاران گرامی خیریه امام جواد(ع)<br>ضمن تشکر از حضورتان درکنارما درطول سال وتبریک عیدقربان به شما سروران گرامی وخانواده محترمتان </font></b></div><div><b><font size="3">ما درروزعیدقربان آمادگی داریم که با یک تلفن دراراک کمک های نقدی وغیرنقدی وخصوصا قربانی های شما را دریافت نماییم</font></b></div><div><b><font size="3">...<br>ضمنا درمرکز نیز آمادگی ذبح قربانی شمارا داشته وبه جشن عید ازهم اکنون دعوت هستید</font></b></div><div><b><font size="3">شماره حساب و محل وشماره تماس های انجمن آلزایمرخیریه امام جواد(ع) :</font></b></div><div><b><font size="3">دفترمرکزنیکوکاری امام جواد(ع)<br>اراک :شهرک رضوی (گردو) جنب مسجد امام جواد(ع)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32790907</font></b></div><div><b><font size="3">دفتر خیریه امام جواد(ع) :رودکی -نرسیده به پل چهارچشمه گردو -جنب مسجدامام رضا(ع) -کوچه امام رضا(ع) <br>دفترخیریه امام جواد(ع) جهت تماس با خانواده های تحت پوشش: 32760040</font></b></div><div><b><font size="3">آدرس آسایشگاههای :<br>اراک:شهرک گردو -بعدازبیمارستان امام خمینی (ره) -میدان کوهنورد -آسایشگاه سالمندان شایستگان وآسایشگاه جامع بیماران روانی مزمن طلوع<br>تلفن:086-32772141&nbsp; -34779001&nbsp; فاکس :32772140&nbsp; </font></b></div><div><b><font size="3">شماره حسابها:<br>&nbsp;صادرات شعبه شهیدبهشتی -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کارتی 6037691990145310&nbsp; <br>&nbsp;وحساب ۰۲۰۷۸۰۷۲۱۲۰۰۱<br>شماره حساب ایتام&nbsp; خیریه امام جواد(ع) :&nbsp;&nbsp; کارتی&nbsp;&nbsp; 6037691990085078&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; شماره حساب 0333036464007</font></b></div><div><b><font size="3">بانک تجارت شعبه مرکزی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400670702</font></b></div><div><b><font size="3">بانک ملت شعبه مرکزی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۸۸۴۹۴۰۵۱۱ <br>&nbsp; وکارتی ملت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6104337770117784</font></b></div><div><b><font size="3">بانک ملی&nbsp; شعبه مرکزی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰۲۰۵۶۰۴۲۲۵۰۰۷<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باتشکر زارعی </font></b></div> text/html 2016-08-25T19:41:05+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی میلاد امام رضا(ع) برای ۲۲ نفر از فرزندان آسمانی موسسه در مرکز طلوع http://nazemfar.mihanblog.com/post/1227 <p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">سومین جشنواره غذا به نفع زنان سرپرست خانوار ، ایتام ،</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">بیماران اعصاب و روان و سالمندان آلزایمری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">&nbsp;به روایت تصویر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image01.jpg" alt="Image01">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image02.jpg" alt="Image02">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image04.jpg" alt="Image04">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image05.jpg" alt="Image05">&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image06.jpg" alt="Image06">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image07.jpg" alt="Image07">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image08.jpg" alt="Image08">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" alt="Image10">&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" alt="Image11">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" alt="Image12">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" alt="Image13">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" alt="Image14"></p> text/html 2016-08-25T19:40:19+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی مهربانی درمهر http://nazemfar.mihanblog.com/post/1226 <img src="https://fbcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/p480x480/14117772_345620152435768_5220886340235577635_n.jpg?oh=cc17bad77320f79c00abc015dd707e99&amp;oe=58470A6D&amp;__gda__=1481969739_ec2430e710afdc9ad055817f5de6066b"> text/html 2016-08-25T19:39:32+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی حشنواره غذا http://nazemfar.mihanblog.com/post/1225 <p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">سومین جشنواره غذا به نفع زنان سرپرست خانوار ، ایتام ،</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">بیماران اعصاب و روان و سالمندان آلزایمری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><b><font size="3">&nbsp;به روایت تصویر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image01.jpg" alt="Image01">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image02.jpg" alt="Image02">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image04.jpg" alt="Image04">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image05.jpg" alt="Image05">&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image06.jpg" alt="Image06">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image07.jpg" alt="Image07">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image08.jpg" alt="Image08">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" alt="Image10">&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Sans', 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; "><img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" alt="Image11">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" alt="Image12">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" alt="Image13">&nbsp;&nbsp;<img src="http://alza.ir/wp-content/gallery/ghaza95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" alt="Image14"></p> text/html 2016-07-10T16:36:13+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی کوه گردو http://nazemfar.mihanblog.com/post/1224 <br><div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8259227084/20160707_091446.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8259227084/20160707_091446.jpg"></div> text/html 2016-07-03T18:25:10+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی فطریه http://nazemfar.mihanblog.com/post/1222 <div align="center"><font size="2"><b>حامیان و خیّرین گرامی&nbsp; :<br><br>&nbsp;با سلام و آرزوی قبولی طاعات وعبادات شماعزیزان درماه مبارك رمضان، نظر به اینكه انجمن آلزایمرخیریه امام جواد (ع) استان مرکزی غلاوه برحمایت از70نفرسالمندان وبیماران روانی مزمن که دردومرکزشبانه روزی نگهداری می شوند&nbsp; با راه اندازی مزکزنیکوکاری امام جواد(ع)دستگیری از خانواده های بی سرپرست ،بدسرپرست<br>،فقیرومسکین را سرلوحه كار خود قرار داده وهرساله در چندروز مانده به پایان ماه مبارك رمضان اقدام به جمع&nbsp; آوری مبالغ فطریه ،فدیه ،نذورات وصدقات نموده واین وجوه را در قالب بسته های غذایی به خانواده های نیازمند تحت پوشش ارسال می نماید، به همین منظور از شما خیرین عزیز وحامیان عضو گروه&nbsp; در خواست داریم&nbsp; كه در این امر خدا پسندانه وبا جمع آوری فطریه فامیل وهمسایه ها ودوستان خود این انجمن را یاری نمائید .<br></b></font><br><img class="_46-i img" style="left: 0px; top: 0px;" alt="Mahmod Zarei's photo." src="https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xal1/v/t1.0-0/s526x395/13566970_1659516661030611_3324125887140696566_n.jpg?oh=dd36ce07a31550276fc7588c62c46ef9&amp;oe=58074CFF&amp;__gda__=1475658493_4a5e2dc9bff2152d357d404d683a22ce" height="395" width="290"></div> text/html 2016-07-02T23:35:04+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی پیشاپیش عیدفطرمبارک http://nazemfar.mihanblog.com/post/1221 <img src="http://s1.picofile.com/file/7884272903/12961342629880570268.gif" class="irc_mi i9OBanPXZp5U-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 139px;" height="135" width="454"> text/html 2016-07-02T23:35:04+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی عیدفطر http://nazemfar.mihanblog.com/post/1220 <img src="http://s1.picofile.com/file/7884272903/12961342629880570268.gif" class="irc_mi i9OBanPXZp5U-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 139px;" height="135" width="454"> text/html 2016-05-31T17:42:02+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی جشن بهارانه http://nazemfar.mihanblog.com/post/1219 <p><span style="font-size: small;">مراسم انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی به مناسبت روز جوان در تاریخ ۶ خرداد ماه ۹۵ در سالن هلال احمر واقع در خیابان عباس آباد برگزار گردید . این مراسم به همت آموزشکده گویندگی و فن بیان گلبانگ به مدیریت مصطفی ابراهیمی و با هنرمندی هنرمندان صدا وسیما-شعبده بازی وطنز وخوانندگان خوب ونیکوکاراراکی باشادترین برنامه ها&nbsp;برگزاری گردید. در این مراسم مددجویان ، خانواده های تحت پوشش ، خیرین و میهمانان حضور داشتند.</span></p> <div class="slideshowlink"> <a href="http://alza.ir/index.php/nggallery/slideshow?p=4169">[دیدن اسلاید شو]</a> </div> <div id="ngg-image-0" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp; <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image1.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image1.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image1.jpg" data-image-id="666" data-title="Image1" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"><img title="Image10" alt="Image10" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"></a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" data-image-id="676" data-title="Image11" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp; <img title="Image11" alt="Image11" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120">&nbsp;</a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br><br><div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp; </a><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" data-image-id="677" data-title="Image12" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image12" alt="Image12" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120">&nbsp;&nbsp; </a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" data-image-id="678" data-title="Image13" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image13" alt="Image13" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> &nbsp;</a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" data-image-id="679" data-title="Image14" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image14" alt="Image14" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> </a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image1.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image1.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image1.jpg" data-image-id="666" data-title="Image1" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image10.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image10.jpg" data-image-id="675" data-title="Image10" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" data-image-id="676" data-title="Image11" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br>&nbsp; <br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image11.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image11.jpg" data-image-id="676" data-title="Image11" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" data-image-id="677" data-title="Image12" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="667" data-title="Image2" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image2" alt="Image2" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> &nbsp; &nbsp;</a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="668" data-title="Image3" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"><img title="Image3" alt="Image3" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> &nbsp;&nbsp;</a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="669" data-title="Image4" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image4" alt="Image4" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"></a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="667" data-title="Image2" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-6" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image15.jpg" data-image-id="680" data-title="Image15" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp;</a><div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="667" data-title="Image2" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image15.jpg" data-image-id="680" data-title="Image15" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><br><div id="ngg-image-10" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="670" data-title="Image5" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image5" alt="Image5" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> &nbsp;&nbsp;</a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" data-image-id="671" data-title="Image6" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"><img title="Image6" alt="Image6" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"></a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" data-image-id="672" data-title="Image7" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image7" alt="Image7" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> </a><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="670" data-title="Image5" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="667" data-title="Image2" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image12.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image12.jpg" data-image-id="677" data-title="Image12" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp; <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" data-image-id="678" data-title="Image13" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br><div id="ngg-image-10" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="670" data-title="Image5" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image13.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image13.jpg" data-image-id="678" data-title="Image13" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-5" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp; <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" data-image-id="679" data-title="Image14" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" data-image-id="673" data-title="Image8" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"><img title="Image8" alt="Image8" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a><br><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> <img title="Image9" alt="Image9" src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" style="max-width:none;" height="90" width="120"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image14.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image14.jpg" data-image-id="679" data-title="Image14" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-6" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image15.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image15.jpg" data-image-id="680" data-title="Image15" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-7" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image2.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image2.jpg" data-image-id="667" data-title="Image2" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-8" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="668" data-title="Image3" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp;&nbsp; </a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image3.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image3.jpg" data-image-id="668" data-title="Image3" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-9" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp; <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="669" data-title="Image4" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image4.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image4.jpg" data-image-id="669" data-title="Image4" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-10" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image5.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image5.jpg" data-image-id="670" data-title="Image5" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-11" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" data-image-id="671" data-title="Image6" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp; </a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image6.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image6.jpg" data-image-id="671" data-title="Image6" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-12" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail">&nbsp; <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" data-image-id="672" data-title="Image7" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image7.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image7.jpg" data-image-id="672" data-title="Image7" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-13" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" data-image-id="673" data-title="Image8" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> &nbsp; </a><br><br><a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image8.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image8.jpg" data-image-id="673" data-title="Image8" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> <div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"> <div class="ngg-gallery-thumbnail"> <a href="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" title="" data-src="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/Image9.jpg" data-thumbnail="http://alza.ir/wp-content/gallery/javan95/thumbs/thumbs_Image9.jpg" data-image-id="674" data-title="Image9" data-description="" class="ngg-fancybox" rel="4202"> </a> </div> </div> text/html 2016-05-25T17:05:35+01:00 nazemfar.mihanblog.com محمود زارعی آدرس دفترمرکزی انجمن آلزایمر خیریه امام جواد(ع) http://nazemfar.mihanblog.com/post/1218 تغییردفترمرکزی<br><br>&nbsp;دفترمرکزی ومشارکتهای مردمی : انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) استان مرکزی<br>&nbsp; شهرک گردو(رضوی) جنب مسجد امام جواد(ع)<br>تلفن :2790907-0863&nbsp; -<br><br>دفترخیریه امام جواد(ع) جهت تماس با خانواده های تحت پوشش:<br>اراک :رودکی -نرسیده به پل چهارچشمه گردو -جنب مسجدامام رضا(ع) -کوچه امام رضا(ع) <br>تلفن : 2760040-0863<br><br>آدرس آسایشگاههای :<br>اراک:شهرک گردو -بعدازبیمارستان امام خمینی (ره) -میدان کوهنورد -آسایشگاه سالمندان شایستگان وآسایشگاه جامع بیماران روانی مزمن طلوع<br>تلفن:086-32772141&nbsp; -34779001&nbsp; فاکس :32772140&nbsp; <br><br>شماره حسابها:<br>&nbsp;صادرات شعبه شهیدبهشتی - ۰۲۰۷۸۰۷۲۱۲۰۰۱<br>بانک تجارت شعبه مرکزی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۴۰۰۶۷۰۷۰۲<br>بانک ملت شعبه مرکزی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۸۸۴۹۴۰۵۱۱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وکارتی ملت 6104337770117784<br>بانک ملی&nbsp; شعبه مرکزی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰۲۰۵۶۰۴۲۲۵۰۰۷<br><p> </p> <br>